Bokapt.systementor.se är en sajt som drivs av Systementor AB. Systementor AB äger Puls&Träning Kvarnholmen. 

Systementors behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Systementor skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Denna integritetspolicy beskriver hur Systementor behandlar insamlade personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Systementor AB, org.nr. 556523-0066, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Systementor dina personuppgifter?
Systementor samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du fyller i formulär på vår hemsida (tex anmäler dig till våra kurser etc).

Systementor kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, i syfte att komplettera de uppgifter som du angett i din ansökan.

Vilka uppgifter behandlas?
Systementor behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, samt uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Systementor ska kunna hantera och administrera din registrering och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Systementor uppgifter om dig?
Systementor kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

registrera och lagra i Systementor dataregister
hantera och administrera dina registreringar och kurser
föra statistik
i övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende dina kurser

När har Systementor rätt att behandla dina personuppgifter?
Systementor har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Systementor har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Systementor. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till av Systementor anlitade personuppgiftsbiträden samt till myndigheter efter begäran.

Systementor lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Systementor inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Systementor eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Systementor överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Systementor sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i tv[ år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras).

Vad har du för rättigheter?
Registerutdrag

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Systementor behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.

Du har rätt att begära att Systementor raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

Systementor AB
Blåklockans väg 8
132 45  Saltsajö-Boo

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter
Systementor värnar din integritet. Systementor vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Systementor kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Systementors webbsida.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter:


Stefan Holmberg
Systementor AB
0709-221694
stefan.holmberg@systementor.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-06-01